img img img img
kids
Projekt edukacyjny: „Już wagony połączone, semafory postawione, a my w drogę już.” Zwiedzamy ważniejsze miasta Polski
br
SPIS TREŚCI
I.     Wstęp i założenia organizacyjne.
II.    Cele projektu.
III.   Realizatorzy projektu.
IV.   Czas i miejsce realizacji projektu.
V.    Metody i formy wykonania projektu.
VI.   Źródła informacji.
VII.  Tematyka i harmonogram działań.
VIII. Czas i sposób prezentacji.
IX.   Ocena prezentacji.
X.    Ocena projektu.
XI.   Ewaluacja projektu.


I. Wstęp i założenia organizacyjne.

Jednym z podstawowych zadań szkoły jest kształtowanie u uczniów więzów uczuciowych ze swoją „małą i wielką Ojczyzną”. By być dobrą Polką, Polakiem dzieci muszą najpierw poznać swoją rodzinę, dom, ulicę, swoje rodzinne miasto oraz inne miasta Polski. Miłość rodziny, regionu i miasta, wreszcie miłość Ojczyzny da młodemu człowiekowi silne podstawy intelektualne, emocjonalne i etyczne. Przyczyni się do ukształtowania harmonijnie rozwiniętej jednostki twórczej, która nigdy nie zarzuci swych najcenniejszych tradycji i wartości, nie wyrzeknie się swych korzeni, wie „kim jest i skąd pochodzi”, zna swoją tożsamość.
Realizacji tego zadania ma służyć włączenie uczniom szkoły szpitalnej w realizację projektu edukacyjnego pt. „Już wagony połączone, semafory postawione, a my w drogę już.” Projekt zabiera uczniów w „podróż” po wybranych miastach naszego kraju. Zapoznaje ich z położeniem geograficznym, kulturą i historią Gdańska, Poznania, Warszawy i Krakowa, przez co uczy szacunku wobec dorobku naszych przodków.
    W projekcie biorą udział uczniowie klas I-III oraz IV-VI szkoły podstawowej przebywający na leczeniu i uczący się na oddziałach dziecięcych w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno - Zakaźnym im. Tadeusza Borowicza oraz na Oddziale Chirurgii Dziecięcej z Pododdziałami Urologii i Leczenia Oparzeń Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dra Jana Biziela w Bydgoszczy. Projekt realizowany będzie w dniach od 28 X do 23 XI 2013 roku. Powstał w oparciu o doświadczenia edukacyjne nauczyciela języka polskiego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciela pozalekcyjnych zajęć wychowawczych oraz diagnozę potrzeb edukacyjnych uczniów szkoły podstawowej. Zawarte w nim treści są zgodne z pod-stawą programową języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej jak i podstawami programowymi z poszczególnych przedmiotów dla klas IV-VI. Projekt ma charakter interdyscyplinarny – działa w różnych dziedzinach edukacji.

    Wyboru tematu i poszczególnych zagadnień projektu dokonali sami uczniowie stosując technikę metkowania. Nauczyciele określili jedynie zakres tematyczny przedsięwzięcia, wyznaczyli jego ramy czasowe oraz uwzględnili potrzeby środowiska szpitalnego.

II. Cele projektu.

Cele terapeutyczne:
- odreagowanie napięć nerwowych poprzez aktywny udział w zajęciach,
- poprawa nastroju poprzez stwarzanie okazji osiągnięcia sukcesu.

Cele ogólne:
- kształtowanie poczucia świadomości obywatelskiej,
- kształtowanie postaw patriotycznych i szacunku do własnego kraju,
- poznanie wybranych miast Polski, ich historii, zabytków i dorobku kulturalnego,
- rozwijanie dziecięcej wyobraźni i aktywności twórczej oraz uzdolnień plastycznych,
- integracja wokół wspólnych działań.

Cele operacyjne:

Wiadomości
Uczeń:
- wymienia krainy geograficzne, ważniejsze miasta i rzeki Polski,
- omawia historię, zabytki i instytucje kulturalne Gdańska, Poznania, Warszawy i Krakowa,
- opowiada legendy i podania poznawanych regionów Polski,
- rozpoznaje wśród innych herby wyżej wymienionych miast, omawia historie ich powstania.
Umiejętności
Uczeń:
- czyta ze zrozumieniem, korzysta z różnych źródeł informacji, dokonuje selekcji i analizy tekstów, wyciąga wnioski, prezentuje zdobytą wiedzę na forum grupy,
- odkrywa własny potencjał twórczy, przezwycięża trudności, dąży do wzbogacenia swej wiedzy i umiejętności, doskonali samoocenę,
- zgodnie współpracuje w grupie, integruje się z nią,
-wskazuje na mapie Polski: Gdańsk, Poznań, Warszawę i Kraków oraz ważniejsze rzeki,
- potrafi zaplanować wycieczkę do wybranego miasta uwzględniając miejsca warte zwiedzenia i zobaczenia,
-wyszukuje w Internecie informacje na temat: godzin przyjazdów i odjazdów środków komunikacji miejskiej, pociągów, informacji na temat cen biletów, miejsc noclegowych oraz godzin otwarcia instytucji kulturalnych miasta,
- wykonuje plakaty informacyjno-edukacyjne przedstawiające zabytki oraz instytucje kulturalne Gdańska, Krakowa, Poznania i Warszawy (klasy I-III),
- opracowuje w formie plakatu trasę wycieczki do omawianych miast (klasy IV-VI),
- z pomocą nauczyciela przygotowuje prezentację multimedialną na temat zabytków i instytucji kulturalnych omawianych miast (klasy IV-VI),
- stosując różne techniki plastyczne wykonuje herby Gdańska, Krakowa, Poznania i Warszawy,
- samodzielnie wykonuje pracę plastyczną przedstawiającą wybraną scenę lub postać omawianych legend,
- projektuje i wykonuje domino utrwalające wiadomości o historii i zabytkach poznawanych miast Polski,
- prezentuje personelowi medycznemu, rodzicom i gościom przebywającym na oddziale prace wykonane przez siebie i inne dzieci.

Postawy
Uczeń:
- wykazuje się szacunkiem wobec historii i dorobku kulturalnego omawianych miast,
- pomaga w pracy młodszym kolegom.

III. Realizatorzy projektu: mgr Anna Karolczak, mgr Monika Musiał, mgr Anna Wodzińska

IV. Czas i miejsce realizacji projektu.

Czas realizacji: 28 X – 23 XI 2013 roku

Miejsce: Oddział Chirurgii Dziecięcej z Pododdziałami Urologii  i Leczenia Oparzeń Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dra J. Biziela, Oddziały Dziecięce Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. T. Borowicza w Bydgoszczy

V. Metody i formy wykonania projektu.

Metody:
- wykłady
- pogadanki
- praca z przewodnikiem, planem miasta
- gry dydaktyczne
- konkursy
- praktycznego działania
- wyszukiwanie informacji w Internecie

Formy pracy:
- indywidualna
- zbiorowa

Forma wykonania projektu: prezentacja multimedialna na temat zabytków i instytucji kulturalnych Gdańska, Poznania, Krakowa i Warszawy, plakaty informacyjno-edukacyjne na temat omawianych miast, plakat przedstawiający trasę wycieczki do omawianych miast (klasy IV-VI), herby Gdańska, Krakowa, Poznania i Warszawy, prace plastyczne przedstawiające wybrane legendy, domino i quiz utrwalający wiadomości o historii i zbyt¬kach miast Polski

VI. Źródła informacji: mapa, plany miasta, przewodniki, albumy, kalendarze, pocztówki, książki, czasopisma dziecięce i młodzieżowe, Internet, własne doświadczenie uczniów


VII. Tematyka i harmonogram działań

Tematyka, zadania, termin realizacji, uwagi

28 X-1 XI 2013

Poznanie historii, zabytków, instytucji kulturalnych Gdańska, wycieczka po Gdańsku

-wyszukiwanie w Internecie informacji na temat: godzin przyjazdów i odjazdów środków komunikacji oraz cen biletów, miejsc noclegowych, godzin otwarcia muzeów w Gdańsku,
- zaplanowanie wycieczki po Gdańsku (plakat - klasy I-III),
- przedstawienie zabytków i muzeów Gdańska oraz planu wycieczki po mieście (prezentacja multimedialna - klasy IV-VI),
- wykonanie prac plastycznych przedstawiających sceny i postacie z omawianych legend,
- wykonanie herbu Gdańska

4 XI-8 XI 2013

Poznanie historii, zabytków, muzeów Poznania, wycieczka po mieście

- wyszukiwanie w Internecie informacji na temat: godzin przyjazdów i odjazdów środków komunikacji oraz cen biletów, miejsc noclegowych, godzin otwarcia muzeów,
- wykonanie plakatu informacyjno-edukacyjnego o zabytkach i instytucjach kulturalnych miasta – klasy I-III,
- przedstawienie zabytków i muzeów Poznania oraz planu wycieczki po mieście, (prezentacja multimedialna - klasy IV-VI),
- wykonanie prac plastycznych przedstawiających postacie z poznańskich legend,
- wykonanie herbu miasta

13 XI-15 XI 2013

Poznanie historii, zabytków, instytucji kulturalnych Warszawy, wycieczka po stolicy

-wyszukiwanie w Internecie informacji na temat: godzin przyjazdów i odjazdów środków komunikacji oraz cen biletów, miejsc noclegowych, godzin otwarcia muzeów,
- wykonanie plakatu informacyjno-edukacyjnego o zabytkach Warszawy – klasy I-III,
- przedstawienie zabytków i muzeów oraz planu wycieczki po mieście, (prezentacja multimedialna - klasy IV-VI),
-wykonanie prac plastycznych przedstawiających postacie z legend warszawskich,
- wykonanie herbu Warszawy

18 XI-22 XI 2013

Poznanie historii, zabytków, instytucji kulturalnych Krakowa, wycieczka po mieście
- wyszukiwanie w Internecie informacji na temat: godzin przyjazdów i odjazdów środków komunikacji oraz cen biletów, miejsc noclegowych, godzin otwarcia muzeów,
- wykonanie plakatu informacyjno-edukacyjnego o zabytkach Krakowa - klasy I-III,
- przedstawienie informacji o zabytkach i instytucjach kulturalnych miasta, zaplanowanie wycieczki-prezentacja multimedialna,
- wykonanie prac plastycznych przedstawiających postacie z legend krakowskich,
- wykonanie herbu Krakowa

VIII. Czas i sposób prezentacji.

Prezentacja prac wykonanych przez uczniów w trakcie realizacji projektu odbędzie się w świetlicy szkolnej oddziału Chirurgii Dziecięcej Szpitala im. dra Jana Biziela w ostatnim tygodniu listopada 2013 roku. Zarówno rodzice jak i personel medyczny będą mogli obejrzeć prezentację multimedialną, podziwiać przygotowane plakaty, herby omawianych miast oraz prace plastyczne przedstawiające  bohaterów legend polskich.
W dniu prezentacji uczniowie będą uczestniczyli w konkursie pt. „W kręgu kultury ojczystej”. Będą musieli wykazać się znajomością historii i kultury omawianych miast Polski.

IX. Ocena prezentacji.

Oceny prezentacji dokonają osoby zaproszone przez dzieci oraz nauczyciele pracujący na oddziale. Będzie to ocena ustna, która ma motywować i mobilizować dzieci chore do dalszej pracy doceniając jednocześnie ich wysiłek, który włożyli w realizację przedsięwzięcia.

X. Ocena projektu.

W trakcie realizacji projektu ocenie podlegać będą następujące formy działalności uczniów:
- zaangażowanie podczas zajęć lekcyjnych wprowadzających w historię i kulturę omawianych miast  oraz w przygotowanie planu wycieczki,
- praca z mapą Polski,
-  umiejętność wyszukiwania w Internecie informacji na temat: godzin przyjazdów i odjazdów środków komunikacji, informacji na temat cen biletów, miejsc noclegowych oraz godzin otwarcia muzeów,
- umiejętność przygotowania prezentacji multimedialnej,
- estetyka, pomysłowość zaprojektowania i wykonania plakatów przedstawiających zabytki i muzea miast  Polski oraz plan wycieczki po mieście,
- oryginalność i estetyka wykonanych herbów oraz prac plastycznych,
- wykazanie się wiedzą o historii, zabytkach, instytucjach kulturalnych omawianych miast – quiz.
Ocena działań uczniów będzie każdorazowo oceną ustną.

XI. Ewaluacja projektu.

Opinie o efektywności realizowanych przedsięwzięć zbierane będą  w trakcie trwania projektu oraz na zakończenie jego realizacji w formie ustnej oraz za pomocą  metod takich jak:
- tarcza strzelecka – dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej,
- róża wiatrów – dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej.
Na podstawie uwag i wniosków zostanie określona przydatność projektu w sensie edukacyjnym i wychowawczym. Wnioski z jego realizacji zostaną uwzględnione przy opracowywaniu kolejnych projektów edukacyjnych.

Literatura
1. Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B.: Ja i uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących, Oficyna Wydawnicza Nauczycieli, Kielce 2003.
2. Potocka B., Nowak L.: Projekty edukacyjne. Poradnik dla nauczycieli, Zakład Wydawniczy SFS, Kielce 2002.
3. Rau K., Ziętkiewicz E.: Jak aktywizować uczniów. „Burza mózgów” i inne techniki w edukacji, Oficyna Wydawnicza GP, Poznań 2000.

Szukaj
Logowanie
Galeria
Herb
Organem prowadzącym dla Zespołu Szkół
Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy jest Samorząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
Zespół Szkół Nr 33 funkcjonuje w 3 szpitalach na terenie miasta Bydgoszczy:
  • Wojewódzki Szpital Dziecięcy
  • Wojewódzki Szpital Zakaźny
  • Szpital Uniwersytecki Nr 1
    im. dr. A. Jurasza