img img img img
kids
Projekt edukacyjny "Polska naszym domem".
br

   Uczniowie w trakcie nauki szkolnej zdobywają wiadomości i umiejętności, które pozwolą im szanować swoją ojczyznę, pielęgnować miłość do niej, pozwolą im zrozumieć, jak ważne dla każdego i obywatela jest słowo ojczyzna.

Opracowany projekt dla klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum uwzględnia wiadomości i przedsięwzięcia zachęcające do odkrywania uroków naszego kraju, jak i poszerzania wiadomości w zakresie zarówno przeszłości, teraźniejszości i przyszłości naszej ojczyzny. Projekt zawiera zamierzone i realizowane działania, które mają na celu kształtowanie u uczniów umiejętności, nawyków, przyzwyczajeń i postaw pozwalających na zachowanie tożsamości narodowej. Wspomaga i ukierunkowuje zainteresowania uczniów postawą obywatelską.


Miejsce i czas trwania:

Projekt realizują uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej i I - III gimnazjum przebywający w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w okresie dwóch tygodni poprzedzających Święto Odzyskania Niepodległości.


CELE

1. Kształtowanie postaw obywatelskich dzieci poprzez realizację treści programowych na różnych przedmiotach.

2. Pogłębianie wiedzy historycznej dotyczącej odzyskania niepodległości na różnych przedmiotach.

3. Wzbogacanie warsztatu teatralnego i recytatorskiego uczniów poprzez wspólne z nauczycielem przygotowanie inscenizacji i konkursu recytatorskiego.

4. Doskonalenie technik plastycznych.


CELE SZCZEGÓŁOWE

Uczeń:

1. potrafi promować piękno swojej ojczyzny,

2. zna znaczenie słów: ojczyzna, patriota,

3. zna wiersze o ojczyźnie,

4. potrafi współdziałać z innymi członkami grupy,

5. przezwycięża tremę związaną z wystąpieniem i recytacją przed publiczności,

6. umie wytworzyć życzliwą i pogodną atmosferę na oddziale,

7. czuje się dowartościowany odnosząc sukces,

8. potrafi uwierzyć we własne siły.

KONSTRUKCJA PROJEKTU

  1. Zajęcia prowadzone będą na lekcjach: historii, języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, na godzinach do dyspozycji wychowawcy klasy praz na zajęciach pozalekcyjnych w ciągu dwóch tygodni poprzedzających Święto Odzyskania Niepodległości.
  2. Treści, zakres i metody uwzględniają oczekiwania odbiorców działań.
  3. Działania dotyczyć będą uczniów i nauczycieli.
  4. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów będą współdziałać w realizacji projektu.

Formy pracy:

-indywidualna

-zespołowa


Metody:

-praca z tekstem

-zabawy i gry dydaktyczne

-dyskusja

-burza mózgów

-mini wykład


PREZENTACJA EFEKTU PROJEKTU:

Zorganizowanie uroczystości z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości, w ramach

której odbędzie się:

-konkurs recytatorski „Święto radości i nadziei”,

-inscenizacja ”Pierwsi władcy Polski.”

-quiz wiedzy o ojczyźnie „Z kart historii Polski”

-wystawka prac plastycznych uczniów „A to Polska właśnie”


KRYTERIA SUKCESU:

-integracja dzieci z wszystkich oddziałów,

-uczestnictwo zaproszonych gości, rodziców i personelu medycznego w spotkaniu,

-udana impreza


EWALUACJA:

- opinia rodziców, nauczycieli i zaproszonych gości,

- samoocena działań uczniów,


DOKUMENTACJA:

- scenariusz inscenizacji,

- scenariusz konkursu recytatorskiego,

- potwierdzenie przeprowadzenia imprezy przez dyrekcję szkoły w dzienniku lekcyjnym


BIBLIOGRAFIA:

1. Pachalska M. Kozak A. Bloch M. Koralewska G., „Ścieżki edukacyjne dla klas IV- VI”, Arka, Poznań 2001

2. Chałas K. „W poszukiwaniu strategii edukacyjnych zreformowanej szkoły”, Nowa Era, Warszawa 2000


ZADANIA DLA NAUCZYCIELI POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW:


Wychowawcy zajęć pozalekcyjnych:

-wykonanie prac plastycznych dotyczących symboli narodowych, rocznicy Odzyskania

Niepodległości, piękna naszego kraju.

-przygotowanie do konkursu o ojczyźnie.

-przygotowanie dekoracji i kostiumów do inscenizacji „Piękna nasza Polska cała…”


Nauczyciel historii:

- poszerzanie wiedzy na temat historii naszego kraju

tematyka w szkole podstawowej:

- Życie Polaków pod zaborami,

- Polacy walczą o wolność u boku Napoleona.

- Walka narodowowyzwoleńcza Polaków na przykładzie wybranych epizodów.

- Walka Polaków o utrzymanie języka i ziemi ojczystej.

- Kultura polska XIX w. na straży obrony języka i tradycji narodowych.

- Dwie drogi do odzyskania Niepodległości.

- Działania Polaków zmierzające do odzyskania Niepodległości w latach I Wojny Światowej.

- Ukształtowanie się granic Państwa Polskiego.

- Legendarne początki Państwa Polskiego.

- Polskie symbole narodowe.

- Pochodzenie hymnu polskiego – okoliczności.

- Pochodzenie nazwy Polska.

tematyka w gimnazjum:

- Początki Państwa Polskiego.

- Dążenia Polaków zmierzające do odzyskania Niepodległości w latach I wojny światowej

i ich realizacja.

- Kształtowanie się Niepodległego Państwa Polskiego.

- Walka o północne, południowe i zachodnie granice Polski.


Nauczyciel języka polskiego:

tematyka w szkole podstawowej:

- Polska mowa.

- W obronie ojczystego języka (Rota M. Konopnicka).

- Narodowe pamiątki – pieśni, legendy, podania.

- Legendarne początki państwa polskiego.

- Jakie znaczenie ma flaga narodowa?

- Patriota…kto to taki? ( K. Wojtyła Ziemia trudnej jedności).

- Jesteśmy Polakami – znamy swój hymn narodowy.

tematyka w gimnazjum

- Ta ziemia od innych mi droższa.

- Ojczyzna – jedno słowo, wiele znaczeń.

- Polska leży w sercu Europy.

- Znamy i szanujemy dziedzictwo kulturowe naszego kraju.

godziny do dyspozycji wychowawcy klasowego:

- Jak czcimy Rocznicę Odzyskania Niepodległości?

- Nasz ojczyzna w historii i legendzie.


PODSUMOWANIE I OCENA REALIZACJI I PROJEKTU

1. Uroczyste rozpoczęcie i powitanie gości.

2. Zaprezentowanie przez uczniów przedstawienia.

3. Przystąpienie do konkursu recytatorskiego

a) Wybór jury.

b) Recytacja wierszy w grupach wiekowych kl.I – III

kl.IV - VI

kl.I – III gimnazjum

c) Narada jury.

4. Quiz wiedzy o ojczyźnie. 

5. Ogłoszenie wyników konkursu recytatorskiego, wręczenie dyplomów, wyróżnień, nagród.

6. Prezentacja wystawki tematycznej prac plastycznych uczniów.

7. Zakończenie imprezy – podziękowanie zaproszonym gościom, rodzicom, dzieciom.


ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ  EDUKACYJNYCH


Nauczyciel

Zadania

Termin

Kształcenie umiejętności

J. polski

-Ułożenie scenariusza przedstawienia pt.: „Pierwsi władcy Polski”

-Zaproponowanie uczniom okolicznościowych wierszy o ojczyźnie.

-Zredagowanie życzeń dla Polski.

-Przygotowanie scenariusza konkursu recytatorskiego.

-Przygotowanie uczniów do konkursu.

-Przeprowadzenie konkursu recytatorskiego.

-Przygotowanie uczniów do konkursu wiedzy o ojczyźnie.

do końca X

początek listopada

-kształcenie umiejętności wyrażania własnego punktu widzenia

-kształcenie umiejętności poprawnego redagowania życzeń

-kształcenie umiejętności recytacji

Historia

-Przygotowanie informacji o symbolach państwa oraz o wydarzeniach historycznych związanych z odzyskaniem niepodległości.

do końca X

początek listopada

-poszerzanie wiedzy uczniów na temat historii swojego kraju.

Informatyka

-Wykonanie zaproszeń dla rodziców i gości.

- Wykonanie okolicznościowych dyplomów

X

-kształcenie umiejętności posługiwania się programami komputerowymi.

Godziny wychowawcze

-Przeprowadzenie cyklu lekcji wg. przygotowanych scenariuszy na temat „O moim państwie”.

-Przygotowanie uczniów do konkursu wiedzy o ojczyźnie.

X

XI

-kształcenie uczuć patriotycznych.

Wychowawcy zajęć pozalekcyjnych

-Przygotowanie plansz punktacyjnych – kontury Polski oraz naklejki w formie flag narodowych

-Wykonanie dekoracji i kostiumów do przedstawienia „Pierwsi władcy Polski”.

-Zorganizowanie wystawy prac plastycznych pt. „A to Polska właśnie”, wykonanych przez uczniów.

-Przygotowanie uczniów do konkursu wiedzy o ojczyźnie.

X

XI

-doskonalenie umiejętności plastycznych oraz wyobraźni

-poszerzanie wiedzy uczniów na temat ojczyzny.

Nauczanie zintegrowane

- Współudział w przygotowaniu inscenizacji pt. ”Pierwsi władcy Polski”

- Nauka wzorowego czytania okolicznościowych wierszy w ramach organizowanego konkursu recytatorskiego

- Przeprowadzenie cyklu lekcji dotyczących symboli narodowych, legend, faktów z historii Polski,jej kultury i geografii, będących przygotowaniem uczniów do konkursu wiedzy o ojczyźnie

X

XI

X

XI

- kształcenie umiejętności współdziałania w grupie

- kształcenie umiejętności wzorowego czytania

- kształcenie umiejętności wyrażania uczuć patriotycznych, dumy z Ojczyzny i jej osiągnięć

- kształcenie wyobraźni oraz szerokiego pojęcia „Ojczyzna”

Szukaj
Logowanie
Galeria
Herb
Organem prowadzącym dla Zespołu Szkół
Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy jest Samorząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
Zespół Szkół Nr 33 funkcjonuje w 3 szpitalach na terenie miasta Bydgoszczy:
  • Wojewódzki Szpital Dziecięcy
  • Wojewódzki Szpital Zakaźny
  • Szpital Uniwersytecki Nr 1
    im. dr. A. Jurasza